آرزو بر باد

(1 customer review)

از این شعرها نزدیک به بیست و پنج تا سی سال می گذرد. به اندازه کافی از آنها دور شده ام تا بتوانم آنها را بی دغدغه منتشر کنم. البته اگر جریان زمان به صورتی که می خواستم پیش رفته بود این دفترها را باید نشر کارنامه پانزده سالی پیش منتشر می کرد. اما چنان نشد و گذشت تا امروز. اما نیم اول این دفتر به همت و تشویق بانو پوران فرخزاد در تهران منتشر شد و نیم دیگر ماند. طرحی هم استاد آیدین آغداشلو برای جلد قلم زده بود که همان موقع روی جلد کار شد و در این چاپ نیز زینت بخش جلد است. آنچه مایه شور و شادی و رنج این دو دفتر بوده دیگر گذشته است مثل تجملی که بر باد رفته باشد. اما شعری که از آن باقی مانده است هنوز زنده است و تا عشق هست زنده خواهد ماند. در این سی ساله شعر بسیار جامه ها پوشیده و کهنه کرده است. ولی در شعر زمان مطرح نیست. چیزی در این عالم کهنه نمی شود. ثبت است بر جریده عالم دوام ما! در این جهان پراکندگی انتشار دفتر شعر مثل نوشتن نسخه خطی می ماند به این امید که روزی کسی در کنج کتابخانه ای آن را باز می یابد. مهم این است که نسخه ای از این دفتر نویسانده شده باشد به دست کاتبی. باقی نه به دست کاتب است و نه شاعر. به دست و سینه خواننده است.

Description

“آرزو بر باد” دفتر شعر دوران جوانی مهدی جامی پس از حدود سی سال به طور کامل در انتشار عقل سرخ در هلند منتشر شد. با عنوان «آرزو بر باد». دفتر اول این کتاب قبلا با همت پوران خانم فرخزاد در ایران منتشر شده بود و حال بازنشر دفتر اول و متن دفتر دوم را می توانید یکجا تهیه کنید.

1 review for آرزو بر باد

  1. Anonymous

    Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. https://helloworld.com?h=4ae5c972a5f4c69b21878c5f3a3dc42a&

Add a review

Your email address will not be published.